Krav Maga RadomSekcje afiliowane Stowarzyszenia Krav Maga Polska

Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ KRAV MAGA

STOWARZYSZENIE KRAV MAGA POLSKA

Ośrodek Radom

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszeni Krav Maga Polska Ośrodek Radom.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć w Ośrodku Radomskim Krav Maga i jego Sekcjach.
 3. Uczestnikami zajęć w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy zajęć, instruktor, uczniowie (adepci, studenci ww. systemu bez względu czy osoba jest stowarzyszona w SKMP czy nie stowarzyszona w SKMP).

II. Warunki przyjęcia na treningi

 1. Kandydat do uczestnictwa w zajęciach Krav-Maga organizowanych przez Ośrodek Krav Maga Radom, zwanych dalej „treningami”, zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej „organizatorem” chęć swojego udziału w treningach.
 2. Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej „kandydatem” zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora zajęć.
 3. Kandydat zostaje poinformowany przez instruktora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów Krav-Maga.
 4. Na pierwszych zajęciach kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego zajęcia zwanego dalej „instruktorem” o organizacji treningów oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach Krav-Maga oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską Stowarzyszenia Krav Maga Polska.
 5. Regulamin Ośrodka Radomskiego Krav Maga jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi.
 6. Kandydat składa deklaracje członkowską Stowarzyszenia Krav Maga Polska, zwaną dalej „deklaracją” bezpośrednio na treningu do instruktora prowadzącego treningi.
 7. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata.
 8. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 9. Kandydat wpłaca składkę członkowską na konto Stowarzyszenia Krav Maga Polska raz na rok (składka członkowska obowiązuje od września do września następnego roku kalendarzowego).
 10. Kandydat może zostać odrzucony lub skreślony z listy uczestnictwa zajęć w przypadku:

                         – ​bycia karanym za przestępstwo umyślne,

                         – popełnienia przestępstwa,

                         – wykorzystania poznanych technik poza salą treningową,

                         – złamania regulaminu i kodeksu moralnego SKMP

 1. ​Uczestnik treningów zwany dalej „uczestnikiem” nie jest ubezpieczony od  następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia Ośrodek Krav Maga Radom od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach. Każdy uczestnik zajęć winien posiadać własne ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.
 2. Uczestnik jest obowiązany do uiszczenia składek miesięcznych za udział w treningach do 15-go każdego miesiąca z góry i wysokości określonych przez organizatora.
 3. Uczestnik zajęć nie stosujący się regulaminu płatności ponosi karę finansową wysokości 20 zł. (do karnetu miesięcznego osoby stowarzyszonej 80 zł dochodzi kara wysokości 20 zł co daje łączną kwotę 100 zł).

III. Strój treningowy i ochraniacze

 1. Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (spodnie dresowe, podkoszulek bawełniany lub strój Krav Maga), obuwia sportowego miękkiego, ochraniacza na krocze, ochraniacza na szczękę, ochraniacza na goleń (piszczel), rękawic oraz ręcznika.
 2. Osoby posiadające stopnie (pasy) w Krav-Maga noszą obowiązkowo pas zgodny z nadanym stopniem.
 3. Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione a za ich uszkodzenie nie ponosi odpowiedzialności organizator lub współćwiczący (partner/ka).

IV. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

 1. Uczestnik treningów grup musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej „sparingiem”.
 2. Każdy uczestnik grup bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.
 4. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grup, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów zajęć i SKMP.
 5. Na wezwanie trenera lub instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 6. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, sprzętu do ćwiczeń, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt trenerowi lub instruktorowi.
 7. Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość pełną odpowiedzialnością ponosi ich użytkownik.
 8. Każdy uczestnik treningów w poszczególnych grupach może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.
 9. Każdy uczestnik treningów (zajęć) w poszczególnych grupach może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenia z partnerem lub sparing.
 10. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do trenera lub instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, trener lub instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować trenera lub instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.